Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov
Ďakujem za Vašu návštevu na mojich stránkach, teší ma Váš záujem. Beriem ochranu Vašich súkromných údajov vážne a chcem, aby ste sa pri návšteve mojich internetových stránok cítili dobre. Ochrana Vášho súkromia pri spracovávaní osobných údajov je pre mňa dôležitou záležitosťou, ktorú pri svojich obchodných procesoch beriem na zreteľ.
Pokiaľ ste mojím zákazníkom odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete mi svoje osobné údaje. Ja zodpovedám za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa prosím s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov.
Kontaktné údaje
Ak máte otázky týkajúce sa spracovávania Vašich osobných údajov, môžete ich smerovať na moju e-mailovú adresu: [email protected]
Kto je správca
Ja Katarína Bričová ktorá prevádzkuje webovú stránku www.zenavobraze.cz a katarinabric.com Vaše osobné údaje spracovávam ako správca, to jest určujem ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, na akú dlhú dobu a vyberám prípadných ďalších spracovateľov, ktorý mi so spracovávaním budú pomáhať.
Prehlasujem
Prehlasujem, že ako správca Vašich osobných údajov spĺňam všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, hlavne zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:
-  budem spracovávať Vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu,
-  plním podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov,
-  umožním Vám a budem Vás podporovať v uplatňovaní a plnení Vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.
Rozsah osobných údajov a účely spracovávania
Akékoľvek osobné údaje, ktoré návštevník tejto stránky poskytne vyplnením formulára alebo iným spôsobom na týchto stránkach, týmto dáva súhlas ku spracovaniu týchto údajov. Tieto osobné údaje majú napomôcť k zlepšeniu obsahu týchto stránok a môžu byť tiež využité ku kontaktu s Vami a/alebo k zasielaniu informácií, o ktorých predpokladáme, že by Vás mohli zaujímať a byť pre Vás užitočné. Správca osobné dáta nebude predávať, rozširovať ani ich inak neposkytne inému subjektu.
Spracovávam osobné údaje, ktoré mi zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):
1. Poskytovanie služieb, plnenie zmluvy
Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, nevyhnutne potrebujem k plneniu zmluvy (napr. zaslanie prístupov do aplikácie, zaslanie online kurzu, dodanie tovaru, poskytnutie konzultácie).
2. Vedenie účtovníctva
Ak ste zákazníkmi, Vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujem, aby som vyhovela zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.
3. Marketing – zasielanie noviniek
Vaše osobné údaje (e-mail a meno), pohlavie, na čo klikáte v e-maily a kedy ho najčastejšie otvárate využívame za účelom priameho marketingu – zasielanie obchodných ponúk. Ak ste mojím zákazníkom robím tak z oprávneného záujmu, pretože predpokladám, že Vás moje novinky zaujímajú, a to po dobu 5 rokov.
Ak nie ste naším zákazníkom zasielam Vám novinky iba na základe Vášho súhlasu, vždy len v takom rozsahu, a to po dobu 5 rokov. V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.
4. Pokročilý marketing na základe súhlasu
Iba na základe Vášho súhlasu Vám môžem zasielať tiež inšpirujúce ponuky tretích osôb alebo využiť e-mailovú adresu napr. pre remarketing a cielenú reklamu na Facebooku, a to po dobu 5 rokov. Ten sa dá samozrejme kedykoľvek odvolať prostredníctvom mojich kontaktných údajov.
5. Fotografická dokumentácia, referencie, živé akcie, workshopy
Iba na základe Vášho súhlasu môžem využíť Vaše fotografie, referencie, spätné väzby a pod. a to do doby, kým súhlas sami neodvoláte.
Vaše osobné údaje si ponechávam počas doby premlčacích lehôt, ak zákon nestanoví dlhšiu dobu k ich uchovávaní alebo som v konkrétnych prípadoch neuviedla inak.
Cookies
Pri prechádzaní mojimi webovými stránkami zaznamenávam Vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímam ako svoj oprávnený záujem správu, lebo verím, že vďaka tomu Vám môžem ponúknuť ešte lepšie služby.
Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané iba na základe Vášho súhlasu. Moje webové stránky sa dajú prechádzať i v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.
Zabezpečenie a ochrana osobných údajov
Chránim osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránim ich ako keby boli moje vlastné. Prijala som a udržiavam všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu, zničeniu alebo zásahu nepovolaných osôb do Vašich osobných údajov.
Poskytovanie osobných údajov tretím osobám
K Vašim osobným údajom majú prístup moji zamestnanci a spolupracovníci. Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážem zaistiť vlastnými silami, využívam služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť lepšie ako ja a na dané spracovávanie sa špecializujú. Sú to nasledovný poskytovatelia:
- Prevádzkovateľ aplikácie pre komunikáciu, web a fakturáciu,
- Prevádzkovateľ aplikácie pre e-mailovú komunikáciu a zákaznícku podporu,
- Facebook, Google,
- Poskytovatelia účtovného a daňového poradenstva,
- Poskytovatelia IT služieb a hostingu vrátane cloudových úložísk,
- Poskytovatelia asistenčných služieb pre zákaznícku podporu,
- Poskytovatelia platobných brán (poskytovatelia platobných kariet),
- Poskytovatelia právnych služieb, advokáti,
- Poskytovatelia tlačových a poštových služieb,
- Partneri spolupracujúci so mnou pri špeciálnych akciách pre klientov.
Je možné, že v budúcnosti sa rozhodneme využívať ďalšie aplikácie či spracovateľov, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovávania. Sľubujem Vám však, že v takomto prípade pri výbere, budem na spracovateľa klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.
Poskytovanie dát mimo Európsku úniu
Dáta spracovávam výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú zodpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.
Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov
V súvislosti s ochranou osobných údajov máte mnoho práv. Pokiaľ chcete niektorého z týchto práv využiť, prosím kontaktujte ma prostredníctvom e-mailu: [email protected]
Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovávania osobných údajov.
Vďaka právu na prístup ma môžete kedykoľvek vyzvať a ja Vám doložím v lehote 14 dní, aké Vaše osobné údaje spracovávam a prečo.
Ak sa u Vás niečo zmení alebo považujete svoje osobné údaje za neaktuálne alebo neúplne, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.
Právo na obmedzenie spracovávania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávam Vaše nepresné údaje, domnievate sa, že prevádzkujem spracovávanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo ak ste vzniesli námietku proti spracovávaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelu spracovávania. (napr. odhlásením z odberu noviniek obmedzujte tento účel spracovávania pre zasielanie obchodných ponúk).
Právo na prenositeľnosť
Ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budem postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup – iba s tým rozdielom, že vám informácie dodám v strojovo čitateľnej podobe. Na to potrebujem aspoň 30 dní.
Právo na výmaz (byť zabudnutý)
Nechcem na Vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažem všetky Vaše osobné údaje zo svojho systému i zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujem 30 dní. V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, a napr. musím evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V Tomto prípade teda zmažem všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom O dokončení výmazu Vás budem informovať e-mailom
Sťažnosť u Úradu na ochranu osobných údajov
Ak máte pocit, že s Vašimi údajmi nezaobchádzam v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budem veľmi rada, ak najprv budete o tomto podozrení informovať mňa, aby som s tým mohla niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.
Odhlásenie zo zasielania noviniek a obchodných ponúk
E-maily s inšpiráciou, článkami či produktami a službami Vám zasielam, ak ste môj zákazník na základe môjho oprávneného záujmu. Ak mojím zákazníkom nie ste, posielam Vám ho iba na základe Vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber mojich e-mailov stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maily.
Mlčanlivosť
Dovoľujem si Vás uistiť, že moji zamestnanci i spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnením by sa ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá i po skončení záväzkových vzťahov so mnou. Bez Vášho súhlasu nebudú Vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.
Tieto zásady spracovávania osobných údajov platia od 1.6.2020